Sunday, 31 August 2014

Paris bombed by aeroplane

31 August 1914


Yesterday, just after noon, A German army aeroplane dropped four small bombs and a message on Paris.

The aeroplane—a Taube piloted by Leutnant Ferdinand von Hiddessen—first overflew the city at midday, and loitered overhead for about half-an-hour before it attacked the 10ème arrondissement. Von Hiddessen and his observer threw four 2-kg bombs. The first two landed in the streets and broke shop windows. The third landed in the courtyard of a boarding house and injured two female residents, one of whom died of her injuries. The fourth hits the skylight of another courtyard but fails to detonate.

Leutnant v. Hiddessen über Paris
by Fritz Preiss
Lt Ferdinand von Hiddessen


After the bombs, the German airmen throw down a two-and-a-half-metre-long pennant in the colours of Germany. The pennant is weighted with a sandbag, to which is attached a satchel of notices to the residents of the city. They read:
L’Armée Allemande se trouve aux Portes de Paris: il ne vous reste plus qu’à vous rendre.
Leutnant von Hiddessen

The German army is at the gates of Paris: you can do nothing but surrender.
Leutnant von Hiddessen  


The pennant and notices have been collected and handed over to the police.
Tuesday, 26 August 2014

Zeppelin attack on Antwerp

26 August 1914


German army Zeppelin Z IX (construction number LZ-25), under the command of Hauptmann Alfred Horn returned from a raid on Antwerp yesterday that saw up to twenty-six inhabitants of the city killed or wounded. The Zeppelin dropped ten 21-cm mortar shells, weighing 120 kg each, with Belgian authorities reporting eight explosions. Buildings hit include the barracks of the 5th Regiement, the Sint Elisabethshospital, and the royal palace. Because the royal family was in residence at the palace at the time, the Belgian Government claims that the German raid was made with the intent of their assassination.

Illustration of the attack,
by Themistokles von Eckenbrecher

Jozef Muls, a civilian inhabitant of the city, offers this eye-witness account of the attack and the aftermath:

Ik hoorde een groot gerommel als van donder en dacht aan een onweder. Maar weer daverde een geweldige slag. De oorlog kwam terug voor mijn geest. De stad werd zeker onverwacht beschoten. Ik ging zien aan het venster maar eene ontzettende ontploffing kraakte zoo nabij in de stad dat de ruiten rammelden en ik werktuiglijk achteruitsprong voor ’t geweld. Ik kleedde mij aan en liep naar de kamer mijner ouders. Mijn zuster kwam ook uit haar deur daarover in haar witte nacht-japon. Ik zag bij het aarzelende licht van een nachtpitje, vader en moeder overeind zitten, te midden der wit-grauwe frommeling der beddelakens. Hunne bleeke en door den slaap nog verouderde en doorrimpelde gezichten keken verdwaasd en verschrikt.

—”Het is de beschieting!”

—”Het zijn misschien maar signalen of proefschoten.”

—”Laat ons bidden” zei iemand en ik hoorde paternoster-beiers tegen elkaar rollen in een hand.

Ik liep naar boven om uit de hoogste vensters over de stad te zien. Ik hoorde toen heel duidelijk het geronk van schroeven, hoog ievers in de lucht, maar zag niets. Het werd mij duidelijk nu dat het een Zeppelin was.

Herhaaldelijk daverden er nog ontploffingen over de stad, maar steeds op verder en verder afstand. Telkens gingen er als bliksemschichten door de lucht. Het waren de losbarstingen van bommen die het moordschip uitwierp. Ik hoorde èen gekletter van ruitscherven en enkele geweer knallen, van burgerwachten, waarschijnlijk, die vruchteloos op den Zeppelin vuurden.

Toen werd weer alles stil. Ik zag O.L.V. toren hoog boven de groene-en-mauve omschemerde huizen uitsteken als een omdoezelde silhouette. De beiaard ”rammelde” en het klonk drie uur in den vaaglichtenden dag. In de straat beneden gingen deuren en vensters open, menschen riepen rap en angstig tegen elkaar of liepen in de richting der ontploffingen. Wij gingen weer slapen.

’s Morgens na het ontbijt trok ik uit de vernieling zien in de stad. Er was een ongemeene drukte in de straten. Negen of tien bommen waren er geworpen. Twee dicht bij mijn huis, waarvan een in de Schermersstraat, waar twee dienstmeisjes in haar bed werden gedood, en een, juist achter mijn hofje, op het Sint Elisabeths gasthuis. In de Twaalfmaanden straat was eene woning tot op den grond ineen gestort. Op de Stadswaag, in de Lozana en de Justicie straat waren groote kuilen in de kasseien, vensters en deuren aan spaanders, diepe putten in de gevels en de arduinboorden. 10 menschen waren gedood en meer dan 40 gekwetst, allen non- combattanten. In een huis werd eene vrouw gevonden die letterlijk was gepulveriseerd. Een andere die uit haar venster leunde werd het hoofd afgeslagen zoo dat de bloedstraal als een fontein naar beneden spoot.

Naar de plaatsen te oordeelen, waar de projectielen gevallen waren, kon men gissen wat het eigenlijke doelwit geweest was van de laffe aanranders, en de bladen vernoemden de Minerva-fabriek te Berchem, de Nationale bank, het Sint Elisabeths gasthuis, het koninklijk Paleis en de Falcon kazerne.
I heard a great rumbling like thunder and thought of a storm. Then again, a great blow shook us. The war came back to my mind. I went to look out the window, but a terrible explosion cracked so near in the city that the windows rattled and I automatically leaped backwards at its force. I dressed and walked to my parents’ room. My sister came out of her door in her white night-gown. By the wavering light of a candle, I saw father and mother sitting up, amid the crumpled white-gray of the bed sheets. Their pale-from-sleep and old and wrinkled faces looked dazed and frightened.

“That’s firing!”

“It may be only signals or test shots.”

“Let us pray,” someone said, and I heard rosary beads rolling against each other in a hand.

I walked upstairs to look out over the city from the highest windows. Then I heard very clearly the roar of propellers high in the air, but saw nothing. It became clear to me now that it was a Zeppelin.

Repeatedly, explosions shook the city, but always further and further away. Each went like lightning through the air, the outbursts of bombs that the murder ship cast out. I heard a clatter of glass shards and some shotgun blasts from the city guard as they, probably fruitlessly, fired on the Zeppelin.

Then it was all quiet again. I saw the Cathedral of Our Lady towering above the green-and-mauve glimmering houses, protruding like a dozing silhouette. The carillon “rattled” and it sounded three o’clock in the faint light of the day to come. In the street below, doors and windows were opened, and frightened men shouted and bumped against each other or walked in the direction of the explosions. We went back to sleep.

In the morning after breakfast, I photographed the destruction seen in the city. There was an uncommon bustle in the streets. Nine or ten bombs had been thrown. Two near my house, one in Schermersstraat where two maids were killed in their bed and, just behind my courtyard, at St Elizabeth’s hospital. In Twaalfmaanden straat one house had collapsed to the ground. In the Stadswaag, the Lozana, and Justicie straat, there were large potholes in the cobblestone street, windows and doors were chipped, and there were deep pits in  walls and bluestone edges. Ten people were slain and more than forty wounded, all of them non-combatants. In one house was a woman who was found literally pulverized. Another who had leaned out of her window had had her head removed, so that a jet of blood was spurting down like a fountain.

Judging by where the projectiles had fallen, one could guess the places that had been the actual targets of the cowardly assailants. The evidence pointed to the Minerva factory in Berchem, the National Bank, St Elizabeth’s hospital, the Royal Palace, and the Falcon barracks.
House demolished by the attack


Z IX is Germany’s newest Zeppelin and first flew only six weeks ago. She is the second “M-type” ship constructed, 158 metres (518 ft) long. Her three 220-hp engines give her a top speed of slightly over 80 km/h (50 mph).Hauptmann Alfred HornSunday, 24 August 2014

Japan declares war on Germany

24 August 1914

Yesterday, His Imperial Majesty Emperor Yoshihito of Japan declared war on Germany, escalating what had hitherto been a conflict between European nations. The Emperor’s proclamation reads as follows:詔書

天佑ヲ保有シ万世一系ノ皇祚ヲ践メル大日本国皇帝ハ忠実勇武ナル汝有衆ニ示ス
朕茲ニ独逸国ニ対シテ戦ヲ宣ス朕カ陸海軍ハ宜ク力ヲ極メテ戦闘ノ事ニ従フヘク朕カ百僚有司ハ宜ク職務ニ率循シテ軍国ノ目的ヲ達スルニ勗ムヘシ凡ソ国際条規ノ範囲ニ於テ一切ノ手段ヲ尽シ必ス遺算ナカラムコトヲ期セヨ

朕ハ深ク現時欧洲戦乱ノ殃禍ヲ憂ヒ専ラ局外中立ヲ恪守シ以テ東洋ノ平和ヲ保持スルヲ念トセリ此ノ時ニ方リ独逸国ノ行動ハ遂ニ朕ノ同盟国タル大不列顛国ヲシ テ戦端ヲ開クノ已ムナキニ至ラシメ其ノ租借地タル膠州湾ニ於テモ亦日夜戦備ヲ修メ其ノ艦艇荐ニ東亜ノ海洋ニ出没シテ帝国及与国ノ通商貿易為ニ威圧ヲ受ケ極 東ノ平和ハ正ニ危殆ニ瀕セリ是ニ於テ朕ノ政府ト大不列顛国皇帝陛下ノ政府トハ相互隔意ナキ協議ヲ遂ケ両国政府ハ同盟協約ノ予期セル全般ノ利益ヲ防護スルカ 為必要ナル措置ヲ執ルニ一致シタリ朕ハ此ノ目的ヲ達セムトスルニ当リ尚努メテ平和ノ手段ヲ悉サムコトヲ欲シ先ツ朕ノ政府ヲシテ誠意ヲ以テ独逸帝国政府ニ勧 告スル所アラシメタリ然レトモ所定ノ期日ニ及フモ朕ノ政府ハ終ニ其ノ応諾ノ回牒ヲ得ルニ至ラス

朕皇祚ヲ践テ未タ幾クナラス且今尚皇妣ノ喪ニ居レリ恒ニ平和ニ眷々タルヲ以テシテ而カモ竟ニ戦ヲ宣スルノ已ムヲ得サルニ至ル朕深ク之ヲ憾トス

朕ハ汝有衆ノ忠実勇武ニ倚頼シ速ニ平和ヲ克復シ以テ帝国ノ光栄ヲ宣揚セムコトヲ期ス

大正三年八月二十三日

Imperial Rescript

We, by the Grace of Heaven, Emperor of Japan, on the throne occupied by the same Dynasty from time immemorial, do hereby make the following proclamation to all Our loyal and brave subjects: We, hereby, declare war against Germany and We command Our Army and Navy to carry on hostilities against that Empire with all their strength, and We also command all Our competent authorities to make every effort in pursuance of their respective duties to attain the national aim within the limit of the law of nations.

Since the outbreak of the present war in Europe, the calamitous effect of which We view with grave concern, We, on our part, have entertained hopes of preserving the peace of the Far East by the maintenance of strict neutrality, but the action of Germany has at length compelled Great Britain, Our Ally, to open hostilities against that country, and Germany is at Kiao-chau, its leased territory in China, busy with warlike preparations, while her armed vessels, cruising the seas of Eastern Asia, are threatening Our commerce and that of Our Ally. The peace of the Far East is thus in jeopardy. Accordingly, Our Government, and that of His Britannic Majesty, after a full and frank communication with each other, agreed to take such measures as may be necessary for the protection of the general interests contemplated in the Agreement of Alliance, and We on Our part, being desirous to attain that object by peaceful means, commanded Our Government to offer, with sincerity, an advice to the Imperial German Government. By the last day appointed for the purpose, however, Our Government failed to receive an answer accepting their advice.

It is with profound regret that We, in spite of Our ardent devotion to the cause of peace, are thus compelled to declare war, especially at this early period of Our reign and while we are still in mourning for Our lamented Mother.

It is Our earnest wish that, by the loyalty and valour of Our faithful subjects, peace may soon be restored and the glory of the Empire be enhanced.

23 August, Year 3 of the Taishō era


His Imperial Majesty
Emperor YoshihitoSaturday, 23 August 2014

RFC spots German army, first RFC combat loss, experiments in armament

23 August 1914


RFC scouts reveal German army poised to flank


Yesterday, a British pilot and his observer of Number 3 Squadron, Royal Flying Corps—Captain Lionel Charlton and Lieutenant Vivian Walham—reported spotting the German 1st Army under General von Kluck deploying to flank the British Expeditionary Force near Charleroi. Notwithstanding that this intelligence contradicted that available via more traditional channels, the British Commander-in-Chief, Field Marshal Sir John French, has taken the aviators’ report seriously and has ordered a retreat towards Mons. With the German forces outnumbering the British two-to-one in both men and guns, the utility of the aeroplane as a platform for reconnaissance has indisputably proved itself.

Captain Lionel CharltonBritish lose first aeroplane and airmen in combat


Also yesterday, an Avro 504 (serial number 390) from Number 5 Squadron RFC became the first British aeroplane brought down by enemy action. Lieutenant Vincent Waterfall and his observer, Lieutenant Charles Bayly were performing a reconnaissance mission over Enghien-Marcq when they came under rifle fire from a column of German troops. Both men, aged 23, lost their lives. Hauptmann Walter Bloem, commanding Grenadier-Regiment Prinz Karl von Preußen (2. Brandenburgisches) Nr.12 recalls:

Plötzlich Alarm: ein feindlicher Flieger! Diesmal stimmt’s: die blauweißroten Ringe sind fast mit bloßem Auge zu erkennen. Ich bestimme zwei Gruppen, gebe den Feuerbefehl. Und schon knattert’s überall auf. Der Lüftekreiser dreht ab, will nach Süden entwischen. Zu spät: er steht auf einmal schräge, dreht sich zwei-, dreimal um sich selber, stürzt ab, schon ein paar Kilometer von unserm Scheitelpunkt entfernt. Jubelgebrüll.
Nach einer Weile preschen drei rheinische Husaren vorüber, schreien, sie hätten das abgestürzte Flugzeug auf einer Wiese gefunden.
„Und der Führer? Der Beobachter?“
„Die sinn Mus, Herr Hauptmann.“

Suddenly, alarm: an enemy aeroplane! This time it’s true: the blue-white-red rings are almost visible to the naked eye. I designate two groups, give the firing order. And already rattles are all around. The aircraft veers off, wants to escape to the south. Too late: he is already off-balance, corkscrews two or three times, plummets a few kilometres from our position. Cheering breaks out.
After a while, three Rhenish Hussars tear over, shouting that they had found the crashed plane on a field.
“And the pilot? The observer?”
“They are mush, Captain.”

Lt Vincent Waterfall
No.5 Sqn, RFC
Lt Charles Bayly
No.5 Sqn, RFC

Lt Bayly’s interrupted log of the mission


Experiments with armament


In other news of Number 5 Squadron RFC, Lieutenant Louis Strange and Lieutenant Leslie Penn-Gaskell have been tackling the problem of affixing armament to an aeroplane. Over the last week, they have created a solution in the form of a mount for a Lewis gun in the observer’s cockpit of a Farman HF.20 (serial number 341).

Today, they put their idea to the test, pursuing a German reconnaissance plane that overflew 5 Sqn’s airfield at Bailleul. The attempt showed Strange and Penn-Gaskell a very practical limitation to the concept. The extra weight of the gun and its ammunition prevented the Farman from climbing higher than 3,500 feet (1,100 m), and thus the German was easily able to escape at a higher altitude. The partners are apparently putting aside this idea for now, and in future, Penn-Gaskell is to carry a rifle with him instead.

Lt Louis Strange
No.5 Sqn RFCZeppelin patrols continue


Yesterday morning saw the safe return of German army Zeppelins Z IV and Z V after more scouting in East Prussia. Z IV overflew Cumbinnen and Lager, and Z V overflew Modlin.

Friday, 22 August 2014

Two German Zeppelins shot down

22 August 1914


Yesterday, in another terrible day for airship operations, two German army Zeppelins were brought down over the Western Front: Z VII (construction number LZ-22) and Z VIII (construction number LZ-23). The pair were sister ships of the “K” class, 150 metres (492 ft) long and capable of speeds up to 80 km/h (50 mph). On yesterday’s mission, both Zeppelins were to find and harass French troops retreating in the Vosges mountains in Alsace.

Commanded by Hauptmann Geisert, Z VII succeeded in dropping a few artillery shells on the French troops before becoming engulfed in a cloud bank. When she emerged, she was unfortunate enough find herself directly above the enemy at an altitude of under 800 metres (2,600 ft). The French immediately responded with masses of small-arms fire, perforating the Zeppelin’s envelope in many places. Leaking lift gas, the airship limped away until the crew were able to make a forced landing near St Quirin, damaging Z VII beyond any hope of repair.

Z VIII fared even worse. As she set out on her mission, she was first fired upon by German troops, who scored many hits with small arms and at least one artillery shell. Despite the damage and gas leaks, commander Hauptmann Konrad Andrée decided to proceed with the mission. Ironically, when the airship did finally locate the French, the French army below did not fire on the Zeppelin, believing it to be a French craft until it started dropping shells.


Z VIII before the war

By now, Z VIII was below 400 metres (1,300 ft )and no longer able to gain height. Consequently, she was heavily damaged by return fire from the 75-mm guns of the 65ème régiment d’infanterie territorial. Pursued by French cavalry and out of control, she began to drift and eventually crashed near Bandonvilliers. The crew attempted to burn the airship to avoid it falling into French hands, but were unsuccessful. They then engaged the French in a brief firefight on the ground before escaping into the nearby forest. Fourteen of the crew were able to rejoin German forces, and four were captured by the French. Sections of the wreckage were taken to Paris and displayed as trophies of war.

Artist’s impression of French guns attacking Z VIII

Z VIII crashed in the forest

Trophy for the French

Another trophy for the French
Saturday, 16 August 2014

First use of a flying boat for bombardment

16 August 1914


Yesterday, a flying boat from the Imperial and Royal Austro–Hungarian navy dropped two bombs on the batteries at Krstac (Montenegro) in the first such attack by a flying boat in history. The aeroplane was a Lohner of the type previously described in this journal, serial number E18. It was flown by Linienschiffsleutnant Konstantin Maglic, with Oberleutnant Pieler aboard as his observer.

Lschlt Maglic

E17, sister ship to the
aeroplane used in the raid
Friday, 15 August 2014

French aviators attack German Zeppelin hangar

15 August 1914


Late yesterday, aviators of the French Aéronautique Militaire attacked the German Zeppelin hangar at Frescaty. Lieutenant Antoine Césari and caporal Roger Prudhommeaux from Escadrille MF.16 took off from Verdun in Farman MF.7s at 5.30 PM. Each aircraft carried a modified 155-mm artillery shell. 

Although Césari and Prudhommeaux reached the target and released their weapons, neither shell hit the target hangar. The aviators returned home safely from their fruitless mission.

The sheds presently house two German army Zeppelins: Z II Ersatz (construction number LZ-9) and Z III (LZ-12). Both airships are considered obsolete, and the German army decommissioned them shortly before Germany entered the war. 

Lieutenant Antoine Césari Caporal Roger Prudhommeaux

Frescaty viewed from the air. The Zeppelin hangar
is visible at the top left of the photograph


The Farman MF.7

The Farman MF.7, known as the “Longhorn” is the design of Maurice Farman and is based upon a sport aeroplane he constructed in 1910. The pilot shares a nacelle with the engine and propeller mounted pusher-fashion behind him. Rudders and stabilisers are carried on booms extending rearward from the biplane wings, while elevators are carried on booms that extend forward, providing the aeroplane with its nickname. The 70-hp Renault V-8 engine can propel the MF.7 to almost 60 mph.

The type is now obsolescent, having been removed from British front-line service, although it still equips eight French escadrilles.